Regler Rapir

Vapen

Den tävlande ansvarar för att själv stå för rapir och den ska följa följande specifikationer:

 • avsedd att användas med en hand
 • ha en stötsäker spets
 • ha en bladlängd mellan 39 (99 cm) och 45 (114 cm) tum, mätt från spets till kors.

Kontroll kommer att ske i anslutning till tävlingen och kan även ske under tävlingens gång.

Domare

En match bedöms av ringdomare och flaggdomare. Domarna ska vara placerade så att de tydligt kan se utväxlingarna och snabbt kan ingripa vid behov. Ringdomaren är rörlig inuti tävlingsområdet medan flaggdomaren är placerad utanför mattan. Flaggdomaren står generellt i mitten av sitt tilldelade område, men med möjlighet att röra sig för att få god överblick. Det är flaggdomarens främsta uppgift att bedöma huruvida en träff utdelats. När en träff uppfattas ska flaggdomaren signalera vem som träffat (och fått poäng) genom att hålla upp en röd (höger hand) eller blå (vänster hand) flagga.

Kommandon och signaler

Fäktare redo?Fencers ready?Ringdomarens uppmaning om att de tävlande ska göra sig beredda.
FäktasFenceRingdomarens förklaring om att matchen har startat. Domaren höjer staven.
BrytBreakRingdomarens kommando om att de tävlande ska bryta upp, sluta attackera och ta ett steg från varandra. Kommandot är samma som att staven förs in mellan de tävlande. Det sker när någon av de tävlande blivit träffad eller när de ska bryta upp av någon annan anledning.
Till era hörnorTo your cornersUppmaning om att de tävlande ska bege sig till sina respektive hörnor.
X poäng YX points Y…Poängutdelning används enbart av ringdomaren. Antalet poäng och färgen på fäktaren som får poängen annonseras. Poäng till bägge fäktarna kan delas ut, t.ex. “Två poäng röd, en poäng blå”.
UtklappningTap outTre klappningar på mattan, motståndaren eller någon annanstans betyder att man ger poäng till motståndaren och att man ger upp. En tävling kan välja att inte ge poäng vid utklappning, men utväxlingen bryts i alla fall.
DomareJudgesRingdomarens signal till flaggdomaren att visa sitt rådgivande beslut.
PoängPointFlaggdomarens signal om att hen har uppfattat en situation som kan bedöma.

Förfarande

Alla tävlande ska anmäla sig på utsatt tid och genomgå kontroll och registrering. De ska också följa de anvisningar som tävlingsarrangörer, läkare, eller ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut och funktionärer ger dem.

När matchen ska börja ska de tävlande ställa sig i respektive ringhörna med samtliga skydd på. Vid behov kan ringdomaren påminna om regler, beteende etc. 

Ringdomaren sänker en domarstav eller sin hand mot golvet mellan de tävlande (signalen för bryt). Så länge staven är mellan dem ska de befinna sig i respektive hörnor.

Matchförfarandet finns beskrivet mer i detalj (se nedan).

Sekonder

Varje tävlande har rätt till en sekond. Det är tillåtet för sekonden att ge råd under matchen. Sekonden kan också avbryta matchen och ge vinsten till motståndaren genom så kallat Eget avbrott (EA), om hen anser att det föreligger hot mot sin egen tävlandes hälsa. Sekonden bör pekas ut för ringdomaren av den tävlande innan matchen.

Signaler

När flaggdomaren uppfattar att det skett en träff ska de ropa “poäng/point”, varpå ringdomaren separerar de tävlande. Poängdomaren ska ha blicken fäst i marken och höjer sin/sina flagga/flaggor när ringdomaren säger “domare/judges”, varpå poängen visas. Om en flaggdomare inte själv sett en träff ska hen heller inte dela ut poäng. Det är de tävlandes uppgift att träffa motståndaren så att flaggdomaren ser. 

Matchpoäng

Fäktare startar varje match med noll (0) poäng och matchen avslutas när en (eller båda) fäktare har tolv (12) poäng. Tidsgräns i matchen 4 minuter.

Efter matchen registreras resultatet som matchpoäng plus fyra (4) poäng för vinst och 2 (två) poäng vid lika slutresultat. En fäktare kan få 0 till 12 matchpoäng från en match; resultatet bidrar till rankingen i turneringssystemet. 

Poängbedömning

Ringdomaren beslutar om poäng och kan vid behov rådfråga flaggdomaren.

Poäng och inga poäng

 • En (1) poäng: Poängflaggan hålls ut horisontellt
 • Två (2) poäng: Poängflaggan hålls vertikalt uppåt
 • Ingen (0) poäng: Poängflaggan hålls ut rakt ned. Tekniken bedöms ha för dålig kraft/kvalitet.
 • Korsade flaggor mot golvet betyder att domaren inte sett något eller inte kan bedöma situationen.

Poänggivande tekniker

 • Hugg. Hugg räknas om det appliceras med viss hastighet och är mer än bara en lätt markering eller lätt spetsträff. Om träffen utdelas med flatsida så är den inte poängivande.
 • Stöt. En stöt räknas om den har mer kraft än enbart lätt markering. 
 • Skär. Ett skär räknas om det består av ett kraftigt tryck samt en skärande rörelse.
 • Slag med knapp (pommel). Ett slag med knappen (ej hjaltets korsdelar) är enbart poänggivande om den träffar maskens galler. En markering av ett sådant slag är tillräckligt för poäng.
 • Brottning. Dominans i brottningssituation under minst tre (3) sekunder. Även ett kontrollerat lyft räknas som brottningssituation (se Kast och lyft nedan).
 • Avväpning. Avväpning av motståndaren eller om motståndaren tappar sitt vapen
 • Mattflykt. Motståndaren kliver utanför mattan med båda fötterna samtidigt. Poäng tilldelas inte om motståndaren forceras (ex. knuffas) utanför mattan.
PoängTeknik
2Stöt i huvud och bål.
2Om motståndaren tappar sitt vapen ges poäng så snart motståndaren befinner sig utanför avstånd för brottning.
Efter att ha blivit avväpnad (eller tappat vapnet) har motståndaren ett tempo på sig att befinna sig inom avstånd för fäktning innan utväxlingen stoppas.
Det inte tillåtet att medvetet greppa motståndarens rapir på grund av stor skaderisk.
2Träff av enpoängsområde som används av motståndaren som skydd av tvåpoängsområde (ex. skyddar huvudet med en arm).
1Hugg eller skär mot huvud, bål, armar eller ben.
1Stöt mot armar eller ben.
1Fäktaren tvingar motståndaren utanför mattan.
1Slag med svärdsknappen (pommel) mot maskens nät (ansiktet). En tydlig markering av ett sådant slag är tillräckligt för poäng.
1Dominans i brottningssituation under minst fem sekunder. Fasthållning med vapen räknas som ovan.

Brottning

Ringdomaren kan vid brottningssituationer eller vid händelse av att båda de tävlande blivit av med sina simulatorer och hand/fot-tekniker används, när som helst separera de tävlande, men det ska helst ske först när någon av de tävlande etablerat dominans. En riktlinje är att ringdomaren bryter matchen vid minst tre (3) sekunders passivitet vid markbrottning där ingen av de tävlande har tillgång till en simulator. 

Kast och lyft

Kast eller annan teknik som resulterar i att motståndaren hamnar på mattan är tillåtet, men inte automatiskt poänggivande. Den som kastar får poäng först om motståndaren klappar ut, om kastaren efter kastet får in en giltig träff med simulatorn, eller om flaggdomaren bedömer att kastaren uppnått ett tydligt dominant läge (exempelvis genom att den som blivit kastad inte längre försvarar sig eller genom att den som kastar följer med ner och upprättar dominant läge, se nedan). Ringdomaren kan också resa de tävlande upp om de är inaktiva i brottningssituationen. 

Även ett kontrollerat lyft kan vara poänggivande om lyftet resulterar i att motståndaren är oförmögen att fäktas eller göra mottekniker.

Kontroll

Tekniker på marken som innebär att motståndaren ”klappar ut” (tre klappningar på motståndare, golv eller liknande eller räcker upp båda händerna i luften) eller domaren bryter på grund av dominans är poänggivande.

Passivitet

Om ringdomaren bedömer att fäktarna är för passiva ges en muntlig varning. Om fäktarna, trots varningen, fortsatt är passiva stoppar ringdomaren fäktningen och tilldelas båda fäktarna två (2) poängs avdrag.

Riktlinjen är att efter 45 sekunders passiv fäktning ges varningen till båda fäktarna och efter ytterligare 15 sekunders passivitet ges poängavdrag om inget tydligt offensivt försök gjorts från någon fäktare.

Efterslag

Efterslag är en poänggivande teknik som levereras efter att en poänggivande teknik utdelas av motståndaren. Vid en giltig träff har motståndaren normalt en rörelse, eller ett tempo, på sig att utföra en poänggivande teknik i retur. Det innebär att en giltig träff ska följas av ett gott skydd. I princip kan en mycket god träff fullständigt negligeras av motståndaren fram till dess att ringdomaren dömt för bryt. Det är ringdomarens uppgift att döma för bryt i rätt tempo. Flaggdomaren kan döma bort ett efterslag till förmån för en av de tävlande. Det är upp till domarna att avgöra om träffar ska dömas som efterslag eller inte.

Dubbelträff

Om båda fäktarna träffar samtidigt (sk. dubbelträff) utdelas full poäng till båda fäktarna utifrån vilken teknik och och vilket träffområde som avses. Ingen poängutjämning sker. 

Mattflykt

Det är tillåtet att sätta ena foten utanför markerat område om den tävlande skyndsamt kliver in igen. Om båda fötterna sätts utanpå mattan, ska detta ses som mattflykt, varpå poäng utdelas till motståndaren (se poängtilldelning). Mattflykt räknas som poänggivande teknik för den andre tävlande, eventuella efterhugg och dubbelslag ska alltså räknas för den som är skyldig till mattflykt.

Otillåtna handlingar och träffområden

Otillåtna handlingar och träffområden syftar till att genomföra fäktningen på ett säkert sätt och brott mot reglerna resulterar alltid i en varning och kan vid upprepade fall diskvalificering. 

Det är förbjudet att attackera:

 • baksidan av huvudet
 • nacken
 • ryggraden
 • hälsenan
 • skrevet
 • knävecket

Det är förbjudet att: 

 • trycka, slå mot struphuvudet och framsidan av hals.
 • kasta motståndaren med enbart grepp runt nacken eller mot leders naturliga riktning (däremot får låsning ske). 
 • hand-/fot-/armbåge-/knätekniker utförda mot en leds riktning (exempelvis frontspark mot knä). 
 • greppa motståndarens mask.
 • tekniker mot oskyddat huvud, utifall att masken glidit av.
 • träffa golvet med vapnet (medvetet eller omedvetet).
 • vända ryggen mot motståndaren (medvetet eller omedvetet).
 • greppa motståndarens vapen.
 • utföra vapentekniker utan minst en hand på handtaget på vapnet. (ex. Morthschlag).
 • slå med korset.

Hur vinnare utses

Eget avbrott (EA)

Den tävlande eller dennes sekond kan när som helst har rätt att avbryta matchen om det förekommer risk för den tävlandes hälsa. En tävlande kan inte begära stopp av tid för att hämta andan eller återhämta sig från en träff. Vid brister i fäktutrustningen som uppkommer under matchen ges maximalt två (2) minuter att laga eller låna fungerande utrustning.

Domaravbrott (DA)

Ringdomaren kan döma en tävlande till vinst på grund av Domaravbrott (DA), om det kan tänkas finnas fara för tävlandes hälsa, särskilt när det kan anses finnas stora skillnader i teknisk skicklighet, eller när en av de tävlande inte klarar av att skydda sig tillfredsställande. Matchpoängen som vinnaren tar med sig är kvarvarande egna poäng samt fyra (4) poäng för vinsten.

Poäng

Matchen är slut när en (eller båda) fäktare har noll (0) poäng.

Diskvalificering

En tävlande kan diskvalificeras på grund av allvarligt brott mot reglerna eller på grund av upprepade varningar. Vinsten tillfaller då den andre tävlande och matchpoängen för vinnaren blir kvarvarande egna poäng samt fyra (4) poäng för vinsten.

Walk-over

Om en tävlande inte är på plats i tid eller själv väljer att avstå från att tävla, så döms matchen till den andres fördel på walk-over. Maximal matchpoäng (12 poäng) tilldelas vinnaren.

Knockout

En tävlande kan vinna på knockout (se “knockout”). Om den tävlande behöver vård av sjukvården längre än fem minuter eller om sjukvården bedömer att fäktaren inte får fortsätta matchen döms teknisk knockout till den andres fördel. Matchpoängen som vinnaren tar med sig är kvarvarande egna poäng samt fyra (4) poäng för vinsten.