Regler Duelltävling

Vapen

Den tävlande tillhandahåller eget/egna vapen i varje duellmatch. Både domare och fäktare godkänner de vapen som ska användas; inget vapen får vara osäkert att fäktas med. Pålvapen (ex. pålyxa, spjut) samt större tvåhandssvärd (ex. montante) är inte tillåtna.

Domaren kan underkänna ett vapen om det är osäkert eller farligt.

Fäktarna och domaren

En match döms av en opartisk domare samt fäktarna själva. Domaren ska vara placerad så att hen tydligt kan se utväxlingarna och snabbt kan ingripa vid behov.

Inga flaggdomare används under duellmatcherna.

Kommandon och signaler

Fäktare redo?Fencers ready?Domarens uppmaning om att de tävlande ska göra sig beredda.
FäktasFenceDomarens förklaring om att matchen har startat. Domaren höjer staven.
BrytBreakDomarens kommando om att de tävlande ska bryta upp, sluta attackera och ta ett steg från varandra. Kommandot är samma som att staven förs in mellan de tävlande. Det sker när någon av de tävlande blivit träffad eller när de ska bryta upp av någon annan anledning.
Till era hörnorTo your cornersUppmaning om att de tävlande ska bege sig till sina respektive hörnor.
UtklappningTap outTre klappningar på mattan, motståndaren eller någon annanstans betyder att man ger poäng till motståndaren och att man ger upp. En tävling kan välja att inte ge poäng vid utklappning, men utväxlingen bryts i alla fall.

Förfarande

Den tävlande ska anmäla sig samt genomgå kontroll och registrering, registrering till tävlingen kan göras efter att tävlingen startat. Domaren kontrollerar också att fäktarna har ett giltigt tävlingskort; detta sker endast vid första duellen.

Den tävlande ska också följa de anvisningar som tävlingsarrangörer, läkare, eller ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut och funktionärer ger dem.

Före varje duell anmäler de tävlande sin match hos sekretariatet och en opartisk domaren ska utses; utan domare kan inte duellen avgöras. Om ingen utsedd domaren finns tillgänglig kan fäktarna själva utse en opartisk domare.

Duellförfarandet beskriv i närmare detalj (se nedan).

Tekniker med kommentarer

Hugg

Hugg räknas om det appliceras med viss hastighet och är mer än bara en lätt markering eller lätt spetsträff. Om träffen utdelas med flatsida så är den inte giltig.

Stöt

En stöt räknas om den har mer kraft än enbart lätt markering. 

Skär

Ett skär räknas om det består av ett kraftigt tryck samt en skärande rörelse.

Slag med knapp

Slag med svärdsknappen (pommel) mot maskens nät (ansiktet). En tydlig markering av ett sådant slag räknas också som giltig träff.

Avväpning

Om motståndaren tappar sitt vapen räknas detta som träff så snart motståndaren befinner sig utanför avstånd för brottning.

Efter att ha blivit avväpnad (eller tappat vapnet) har motståndaren ett tempo på sig att befinna sig inom avstånd för fäktning innan utväxlingen stoppas.

Kontroll

Det är tillåtet att kontrollera motståndarens vapen eller händer med den egna handen eller vapnet.

Brottning

Brottning är inte tillåtet i duelltävlingen.

Kast och lyft

Kast och lyft är inte tillåtet i duelltävlingen.

Passivitet

Om domaren bedömer att fäktarna är för passiva ges en muntlig varning. Om fäktarna, trots varningen, fortsatt är passiva stoppar domaren fäktningen och ingen fäktare döms som vinnare.

Riktlinjen är att efter 45 sekunders passiv fäktning ges varningen till båda fäktarna och efter ytterligare 15 sekunders passivitet döms ingen fäktare till vinst om inget tydligt offensivt försök gjorts från någon fäktare.

Efterslag

Efterslag är en poänggivande teknik som levereras efter att en poänggivande teknik utdelas av motståndaren. Vid en giltig träff har motståndaren normalt en rörelse, eller ett tempo, på sig att utföra en poänggivande teknik i retur. Det innebär att en giltig träff ska följas av ett gott skydd. I princip kan en mycket god träff fullständigt negligeras av motståndaren fram till dess att domaren dömt för bryt. Det är domarens uppgift att döma för bryt i rätt tempo. 

Dubbelträff

Om båda fäktarna träffar samtidigt (sk. dubbelträff) tilldöms ingen fäktare segern.

Mattflykt

Det är tillåtet att sätta ena foten utanför markerat område om den tävlande skyndsamt kliver in igen. Om båda fötterna sätts utanpå mattan, ska detta ses som mattflykt, varpå vinst utdelas till motståndaren. Mattflykt räknas som träffgivande teknik för den andre tävlande, eventuella efterhugg och dubbelslag ska alltså räknas för den som är skyldig till mattflykt.

Otillåtna handlingar och träffområden

Otillåtna handlingar och träffområden syftar till att genomföra fäktningen på ett säkert sätt och brott mot reglerna resulterar alltid i en varning och kan vid upprepade fall diskvalificering. 

Det är förbjudet att attackera:

 • baksidan av huvudet
 • nacken
 • ryggraden
 • hälsenan
 • skrevet
 • knävecket

Det är förbjudet att: 

 • trycka, slå mot struphuvudet och framsidan av hals.
 • kasta eller lyfta motståndaren.
 • brottas.
 • hand-/fot-/armbåge-/knätekniker utförda mot en leds riktning (exempelvis frontspark mot knä). 
 • greppa motståndarens mask.
 • tekniker mot oskyddat huvud, utifall att masken glidit av.
 • träffa golvet med vapnet (medvetet eller omedvetet).
 • vända ryggen mot motståndaren (medvetet eller omedvetet).
 • utföra vapentekniker utan minst en hand på handtaget på vapnet. (ex. Morthschlag).
 • slå med korset.

Regler för avbrott av match

Eget avbrott (EA)

Den tävlande eller dennes sekond kan när som helst har rätt att avbryta matchen om det förekommer risk för den tävlandes hälsa. En tävlande kan inte begära stopp av tid för att hämta andan. Vid brister i fäktutrustningen som uppkommer under matchen ges maximalt två (2) minuter att laga eller låna fungerande utrustning.

Domaravbrott (DA)

Domaren eller ansvarig läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut har rätt att när som helst avbryta matchen genom Domaravbrott (DA) om det föreligger risk för de tävlandes hälsa. Domaravbrott utdöms som en säkerhetsåtgärd, särskilt när det kan anses finnas stora skillnader i teknisk skicklighet, storlek eller när en av de tävlande inte klarar av att skydda sig tillfredsställande.

Diskvalificering

Diskvalificering sker om den tävlande allvarligt brutit mot reglerna. Vinsten går då omedelbart till motståndaren. Vid fall av mindre allvarlig karaktär där uppsåtet inte är medvetet så utdelas varning. En diskvalificerad tävlande ska omedelbart lämna tävlingsområdet. 

Varningar, diskvalificering och avdrag

Varningar, diskvalificeringar och poängavdrag kan delas ut om den tävlande beter sig regelvidrigt eller olämpligt. Det kan handla om rena regelbrott, men även dåligt beteende gentemot domare eller motståndaren, exempelvis genom att inte åtlyda domarens instruktioner.

Det vanliga förfarande för regelbrott av normal karaktär är att det först utdelas en varning, därpå förlust av duell, därpå diskvalificering från turnering.

Det är möjligt för domaren att döma direkt till hårdare straff om regelbrottet är av allvarlig karaktär och uppsåtligt. I princip står hela straffskalan till domarens förfogande omedelbart, även om varning ej utdelats. Det är också möjligt för domaren att flera gånger varna utan att utse vinnare, särskilt i fall där regelbrotten är lindriga och av helt skilda karaktärer.

Till de särskilt allvarliga förseelserna räknas bland annat hot mot domare eller övrig personal, uppsåtligt vårdslöst beteende eller liknande, medvetet användande av otillåten teknik mot oskyddad kroppsdel efter att domaren brutit upp de tävlande.

Förseelser som kan leda till bestraffning

 • Tala, göra gester eller på annat sätt bete sig nedvärderande gentemot andra tävlande, organisatörer eller andra närvarande.
 • Argumentera domarbeslut.
 • Vägra följa instruktioner från domare, tävlingsorganisation eller personal (ex. läkare).
 • Fortsätta fäktas efter att domaren brutit fäktningen.

Överdriven brutalitet mot motståndare som inte har möjlighet att försvara sig, till exempel om motståndaren är avväpnad, har ramlat, inte försvarar sig, eller överdrivet hårda slag med svärdsknappen kan resultera i bestraffning. 

Hur vinnare utses

Eget avbrott (EA)

Om motståndaren avbryter matchen så går vinsten till den andre tävlande.

Domaravbrott (DA)

Domaren kan döma en tävlande till vinst på grund av Domaravbrott (DA), om det kan tänkas finnas fara för tävlandes hälsa, särskilt när det kan anses finnas stora skillnader i teknisk skicklighet, eller när en av de tävlande inte klarar av att skydda sig tillfredsställande.

Träff/teknik

Matchen är slut när en (eller båda) fäktare har träffat motståndaren och minst en fäktare och domare är överens om att träffen/tekniken är giltig.

Diskvalificering

En tävlande kan diskvalificeras på grund av allvarligt brott mot reglerna eller på grund av upprepade varningar. Vinsten tillfaller då den andre tävlande.

Walk-over

Om en tävlande inte är på plats i tid eller själv väljer att avstå från att tävla, så döms matchen till den andres fördel på walk-over.

Knockout

En tävlande kan vinna på knockout (se “knockout”). Om den tävlande behöver vård av sjukvården längre än fem minuter eller om sjukvården bedömer att fäktaren inte får fortsätta matchen döms teknisk knockout till den andres fördel.

Hur en duellmatch går till

 • De båda tävlande tillkännager duellen för sekretariatet. Duellen dokumenteras med bådas namn.
 • Det är fäktarnas ansvar att säkerställa att det finns en opartisk domare till duellen; en duell får inte genomföras utan domare.
 • Utrustningen kontrolleras av domaren.
 • Domare och fäktare tar en ledig matchruta i anspråk.
 • De tävlande går till varsin ringhörna med samtliga skydd på.
 • Domaren kan påminna om ex. regler, beteende etc.
 • Domaren frågar de tävlande om de är redo med kommandot “Fäktare redo”.
 • Fäktarna uppmuntras hälsa på varandra.
 • Ringdomaren använder kommandot “Fäktas”.
 • Vid träff bryter domaren med kommandot “Bryt”. En träff räknas som giltig om domaren samt minst en av fäktarna anser att det är en träff av tillräckligt god kvalitet; i annat fall fortsätter duellen.
 • Domaren tillkännager vinnaren i duellen om träffen är giltig.
 • Fäktarna lämnar mattan vid respektive ringhörna.

Efter duellen meddelar domaren för sekretariatet vilken som vunnit duellen. Vinst genererar en (1) poäng och förlust noll (0) poäng.