Wasaslaget

För att få delta ska den tävlande:

 • vara minst 18 år.
 • intyga att hen är fullt frisk.
 • intyga att hen deltar i tävlingen på egen risk.
 • vara medlem i en förening och tävlande från Sverige måste ha ett giltigt tävlingskort utfärdat av Svenska Budo & Kampsportsförbundet för att få deltaga. Se https://www.budokampsport.se/ansokningar/tavlingskort.
 • vara försäkrad, t.ex. genom att vara medlem i en klubb som täcks av svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkring (se www.budokampsport.se/forening/forsakring).

Tävlingsutrustning

I anslutning till tävlingen sker en kontroll av utrustningen. Denna kontroll görs av tävlingens funktionärer. Under tävlingen kan “flygande” kontroll ske. Om utrustningen inte följer kraven kommer den tävlande inte tillåtas tävla. Följande gäller för utrustningen:

Fäktmask. Fäktmasken ska vara fäktmask av typ CEN nivå 1 (klassad att tåla 350N). Nackskydd till masken är obligatoriskt. Masken får inte vara skadad på ett sådant sätt att den inte tillräckligt skyddar fäktaren. 

Halsskydd. Halsskyddet ska vara av en karaktär så att det enkelt kan bäras under maskens haklapp samt vara en separat del av utrustningen. Det ska vara vadderat och erbjuda visst skydd åt nyckelben och strupe. Delen som skyddar strupen måste vara hårt; eller styvt i kombination med vaddering.

Fäkthandskar. Handskar ska vara av en sort som skyddar hela översidan av handen inklusive handled och tillräckligt kraftig för att förhindra allvarliga skador på fingrar, hand och leder vid en kraftig träff. Det är lämpligt om handskarna har överlappande leder. Handskarna får inte ha några rivande, kantiga hårda detaljer eller vara tillverkade av metall.  

Fäktjacka. Fäktjackan ska vara avsedd för historisk fäktning och vara testad för minst CEN nivå 1 (klassad att tåla 350N). En jacka utan motsvarande CEN nivå 1 är tillåten om en långärmad tröja/plastron testad för minst 350N bärs under. Jackan måste täcka hela bålen och hela armens längd.

Fäktbyxa. Byxorna ska vara avsedd för historisk fäktning och tyget ska vara testat för minst CEN nivå 1 (350N). Byxorna bör ha en hög midja och ha någon form av bälte/hängslen för att hindra dem från att glida ner.

Ledskydd. Skydd för armbåge och knä får inte ha rivande delar eller innehålla metall. Ledskydden ska även skydda sidorna på lederna. För höftleden är det tillräckligt med det skydd som byxor och jacka skapar.

Suspensoar. Suspensoar är obligatoriskt för män och grenskydd rekommenderas för kvinnor.

Smalbensskydd. Enklare skydd (ex. fotbollsskydd) för smalben är obligatoriskt, men smalbensskydd som även skyddar fotleden rekommenderas.

Övriga skydd. Bröstskydd rekommenderas till både kvinnor och män. 

Hur Wasaslaget går till

 • ca: 10-15 minuter innan respektive tävling
 • Utrustningen kontrolleras.
 • Giltigt tävlingskort kontrolleras.
 • Regelgenomgång genomförs grundligt, tillsammans med eventuella praktiska demonstrationer.
 • Tävlingsordning redogörs – Pooler används vid samtliga tävlingar
 • Administratören meddelar vilka som ska tävla i nästa match samt påföljande match.
 • Fäktare som är redo för match förses med en blå respektive röd armbindel av tävlingsfunktionärer.

Tävlingsadministratören ansvarar för att procedurerna följs.

 • De tävlande går till varsin ringhörna med samtliga skydd på.
 • Ringdomaren kan påminna om ex. regler, beteende etc.
 • Ringdomaren frågar domarbordet (tidshållare, poängräknare, administratör) samt flaggdomarna om de är redo.
 • Ringdomaren frågar de tävlande om de är redo med kommandot “Fäktare redo”.
 • Fäktarna uppmuntras hälsa på varandra.
 • Ringdomaren använder kommandot “Fäktas”.
 • Vid poäng bryter ringdomare eller flaggdomare med kommandot “Bryt”.
 • Flaggdomaren redogör för träff genom att hålla upp flagga med samma färg som den tävlande som fått poäng.
 • Ringdomaren meddelar poängräknare vem som fått poäng, med kommandot “X poäng till röd/blå”.
 • Ringdomaren separerar de tävlande snabbt till åtminstone domarstavens längd i avstånd.
 • När någon (eller båda) fäktare nått tolv (12) poäng ger ringdomaren kommandot “Bryt”. Matchen är över, fäktarna går till respektive ringhörna och tar av sig maskerna.
 • Vid matchslut meddelar poängbordet resultatet.
 • Ringdomaren kallar till sig båda fäktarna och vinnaren i matchen tillkännages.
 • Fäktarna lämnar mattan vid respektive ringhörna.

Skador och skadeförebyggande

Matchbok

Varje tävlande ska anmäla samtliga skador till tävlingsledningen och samtliga skador ska sedan registreras centralt. Tävlingsarrangören (Föreningen Uppsala Historiska Fäktskola) ansvar att rapportering till den centrala databasen sker efter tävling. 

Knockout

Om det sker en knockout mot huvudet (commotio cerebri) ska läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut omedelbart undersöka den tävlande. Om läkaren, sjuksköterskan, sjukgymnasten eller fysioterapeuten beordrar uppföljning så ska den dokumenteras och införas i matchboken. Alla knockouter bör dessutom utredas av tävlingsarrangören för att se om de hade kunnat undvikas och vad knockouten berodde på.

I övrigt följer tävlingsarrangören Budo & kampsportsförbundets rekommendationer för uppföljning av knockout.

Definition

Tillstånd varvid en utövare efter mottagning av slag/spark eller serie av slag/sparkar pga. fysisk och/eller psykisk oförmåga inte kan fortsätta fightas då det föreligger uppenbar fara för dennes hälsa.

Medicinsk definition av ”knock”/commotio cerebri/hjärnskakning till följd av trauma

 1. Tillfällig, reversibel medvetslöshet av lätt till måttlig duration/sänkt medvetandegrad.
 2.  Antero– och/eller posterograd amnesi.
 3.  Tillfälliga och reversibla fokala neurologiska symptom dock utan bortfall.
 4.  Huvudvärk/illamående/kräkningar.
 5.  Åtföljande somatiska systemiska symptom.

Medicinska grader av ”knock”/commotio (avstängning gäller för samtliga)

 1. Grad I (lätt skada, behöver inte följas upp med läkarbesök)
 2. Grad II (kort medvetslöshet, tävlingsläkaren eller ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut avgör om uppföljning/behandling)
 3. Grad III (Sjukhusbehandling, måste alltid följas upp av specialist)

Läkarens, sjuksköterskas, sjukgymnasts eller fysioterapeuts roll

Bedömning av graden av skada, behov av akut behandling, remittering, uppföljning och rehabilitering samt ställningstagande till postcommotionella hänsynstaganden enligt nedan.

 Postcommotionella/post”knock”-hänsynstaganden under tävling:

 • Ingen fortsättning av matchen samt förbud att tävla/sparra under rehabiliteringstiden på minst fyra veckor efter skadetillfället.
 • Vid upprepat fall av ”knock”/commotio inom tre månader efter det primära skadetillfället får ej tävla/sparra vidare. Ej heller tillåts sparring/tävling under nästföljande tre månader.
 • Vid upprepat fall av ”knock”/commotio inom sex månader efter det andra skadetillfället får ej tävla/sparra vidare. Ej heller tävla eller delta i sparringträning under sex månader efter det aktuella skadetillfället.
 • Vid upprepat fall av ”knock”/commotio inom sex månader efter det tredje skadetillfället får ej tävla/sparra vidare. Ej heller aldrig tävla i kamp och får inte delta i sparringträning under tolv månader efter aktuellt skadetillfälle.
 • Vid medicinsk commotiograd III bör 12-månadersregeln tillämpas direkt då det föreligger uppenbar fara för utveckling allvarligt postcommotionellt syndrom med åtföljande ökad risk av bestående, ej reversibla men för den fysiska och psykiska hälsan.

Undersökande läkare eller ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut förbinder sig att göra en medicinsk bedömning av den skadade och informera funktionärer/ansvariga om förhållningsregler rörande den skadade samt inom 24 timmar remittera till specialist vid behov för vidare diagnostik, behandling och rehabilitering.